Slušno razumevanje v tujem jeziku

Opis digitalne značke

  • Zmožnost razumevanja slišanega besedila, navodil v tujem jeziku.

Kriteriji za pridobitev digitalne značke

  • prepozna, da je besedilo v tujem jeziku (cilji tuj jezik loči od ostalih tujih jezikov)
  • razume pogosto uporabljena in s kretnjami podprta navodila
  • izloči glavno temo iz zvočnega besedila
  • razume izbrane podatke in nekatere podrobnosti (besede, besedne zveze) v govorjenih besedilih z znanimi temami na podlagi vidnih in drugih podpor
  • prepozna določene komunikacijske situacije in jasno izražena čustva govorcev.

  

Share